Het NVvPG Keurmerk en de Kwaliteitstandaard voor Preventief Gezondheidsonderzoek NEN8051

Het NVvPG Keurmerk

De NVvPG heeft hét keurmerk gelanceerd (mei 2024) voor aanbieders van preventief (medische) gezondheidsonderzoek. Onderdeel van dat keurmerk is de de Kwaliteitstandaard Preventief Gezondheidsonderzoek NEN8051. Leden die (medisch) preventief gezondheidsonderzoeken aanbieden "met enig medisch risico" dienen zich te laten cerrificeren voor dit keurmerk. 

Deze kwaliteitsitstandaard is de afgelopen jaren ontwikkeld met 30 veldpartijen en in nauwe samenwerking met Oval (branchevereniging voor dienstverleners die actief zijn op het terrein van vitaliteit, activering en loopbaan, zoals arbo en bedrijfsgeneeskundige aanbieders).

Het NVvPG Keurmerk is gericht op het borgen van doelmatig en betrouwbaar aanbod, en veilige uitvoering van preventieve gezondheidsonderzoeken. 

 

 

M.a.w. het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van het onderzoek voor de client. Belangrijke onderdelen van de Kwaliteitsstandaard zijn:

  • Goed geïnformeerde keuze;
  • Relevantie van een gericht preventief gezondheidsonderzoek voor een client op basis van zijn/haar wens en profiel;
  • Het toepassen van adequate onderzoeksmethoden en interpretatie van uitkomsten;
  • Hoe om te gaan met nevenbevindingen;
  • Advies op basis van uitkomst van het onderzoek, naast medisch juist ook gericht op leefstijl;
  • Indien medisch relevant en noodzakelijk, een adequate doorverwijzing naar huisarts.

Toetsing van het NVvPG Keurmerk

Het keurmerk is gericht op het aanbod en uitvoering van preventief gezondheidsonderzoeken en gaat ervanuit dat de aanbieder gecertificeerd is voor een bedrijfsvoering/kwaliteitsmanagementsysteem. Het proces, de randvoorwaarden en de criteria van het keurmerk staan beschreven in het Reglement, Toetsingsreglement en de NEN8051 Aanbieders worden getoetst op het NVvPG Keurmerk door een onafhankelijke auditor van Kiwa.

NVvPG Keurmerk behalen

Aanbieders van (medische) Preventief Gezondheidsonderzoek die het NVvPG Keurmerk willen behalen en voldoen aan de gestelde randvoorwaarden kunnen zich aanmelden voor lidmaatschap van de NVvPG.

 

Wilt u meer weten over het NVvPG Keurmerk en de kwaliteitstandaard?