Nieuws
MR-PMO
WBO

Ledenbijeenkomst: 30 maart 2020: Uitgesteld!!
 
 
 


Multidisciplinaire Richtlijn-Preventief Medisch Onderzoek (MR-PMO)

Deze richtlijn is in 2013 op verzoek van VWS opgesteld onder regie van de KNMG in samenwerking met veel veldpartijen en richt zich op alle personen en organisaties in Nederland die beroeps- of bedrijfsmatig een vorm van

Preventief medisch onderzoek aanbieden (het werven van cliënten) en/of uitvoeren (daadwerkelijk doen van (een deel van) het onderzoek). Onder een preventief medisch onderzoek (PMO) wordt verstaan een medisch onderzoek dat bedrijfsmatig aangeboden en uitgevoerd wordt zonder dat er bij een client sprake is van een concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheidsrisico of –probleem.


Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO)

[ update per 20 februari 2020 ]

In het voorjaar van 2018 heeft het ministerie van VWS aangekondigd de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) te gaan aanpassen in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. 5 februari 2020 is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zie hieronder het wetsvoorstel alsmede de Memorie van Toelichting en aanvullende informatie.

voorstel-van-wet-verzonden-aan-tweede-kamer.pdf
memorie-van-toelichting-verzonden-aan-tweede-kamer.pdf

begeleidende-brief-blokhuis-en-nader-rapport.pdf
advies-raad-van-state-verzonden-aan-tweede-kamer.pdf

Het bestuur heeft 19 februari 2020 een overleg met VWS gehad om verdere speerpunten vanuit de NVvPG te bespreken.

 

 

 
 
 

 

De richtlijn staat bij ZiN geregistreerd (op doorontwikkeling) en de NVvPG heeft contacten met ZiN over deze doorontwikkeling in het kader van de nieuwe wetgeving.  Wij hebben gesprekken gevoerd met NEN om de doorontwikkeling te faciliteren en te regisseren.

Begin tweede kwartaal 2020 verwachten we te kunnen starten onder regie van NEN en alle relevante veldpartijen zullen dan worden uitgenodigd.
 
mr-pmo-28-juni-2013.pdf 
 
Het wetsvoorstel is 12 februari j.l. voor het eerst behandeld in de Kamercommissie VWS.

Daar is bepaald dat de Tweede Kamerfracties hebben tot 11 maart 2020 gelegenheid om vragen te stellen over het wetsvoorstel.

De staatssecretaris ontvangt dan alle vragen en medio april zullen de antwoorden dan worden behandeld in een procedurevergadering van de Kamercommissie VWS.

Dit stuk (met de gestelde vragen en antwoorden) zal worden gepubliceerd en afhankelijk van de discussie binnen de commissie is dan het vervolgtraject te benoemen, ofwel meer informatie is vereist ofwel de wet kan door naar plenaire gedeelte van de Tweede Kamer voor stemming.

 

Uiteraard blijven wij de voortgang nauwlettend voor u volgen.